Câu 1. Quang Trung đã làm gì để xây dựng văn hóa dân tộc Câu 2. Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, vì sao triều Nguyễn lại

Photo of author

By Raelynn

Câu 1. Quang Trung đã làm gì để xây dựng văn hóa dân tộc
Câu 2. Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, vì sao triều Nguyễn lại hạn chế tiếp xúc với người phương Tây
Câu 3. Ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc mà em đã được học [ mồng 10 tháng 3 âm lịch, mồng 5 tháng giêng âm lịch, mồng 6 tháng giêng âm lịch
Giúp mik vs mình sáp thi r
Leave a Comment