Câu 1. Ta có thể thực hiện được mấy thao tác cơ bản đối với hình ảnh được chọn? A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 2. Để thoát khỏi chế độ trình chiếu ta nhấn ph

Photo of author

By Elliana

Câu 1. Ta có thể thực hiện được mấy thao tác cơ bản đối với hình ảnh được chọn?
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 2. Để thoát khỏi chế độ trình chiếu ta nhấn phím nào trên bàn phím?
A. Enter B. Ctrl C. Esc D. Alt
Câu 3. Khi định dạng cần chọn màu chữ và màu nền như thế nào để dễ đọc?
A. Màu chữ và màu nền gần giống nhau B. Màu nền nhạt, màu chữ nhạt
C. Màu nền đậm, màu chữ nhạt D. Màu chữ tương phản với màu nền
Câu 4. Khi khởi động màn hình làm việc của phần mềm trình chiếu PowerPoint mặc định hiển
thị ở chế độ nào?
A. Sắp xếp B. Soạn thảo C. Cửa sổ D. Trình chiếu.
Câu 5. Để tạo màu nền cho trang chiếu ta chọn trang chiếu ta vào dải lệnh nào để mở hộp thoại
format background ?
A. Layout B. Design C. Insert D. Format
Câu 6. Đâu không là cách để chèn thêm trang chiếu:
A. Ctrl +N B. Ctrl +M C. Nhấn Enter D. Insert -> NewSlide
Câu 7. Chọn các phát biểu sai:
A. Nên chọn màu nền phù hợp với nội dung của bài trình chiếu
B. Có thể đặt màu nền khác nhau cho trang chiếu
C. Màu nền làm cho trang chiếu sinh động và hấp dẫn
D. Chỉ sử dụng màu nền trắng để dễ đọc văn bản trên trang chiếu
Câu 8. Những đặc điểm cơ bản trên trang chiếu gồm
A. Dải lệnh: Slide show, Animations, và trang chiếu
B. Trang chiếu, các dải lệnh: Slide show, Transitions
C. Văn bản, hình ảnh, âm thanh và các liên kết dưới dạng liệt kê
D. Trang chiếu, các dải lệnh đặc trưng của phần mềm trình chiếu
Câu 9. Các mẫu định dạng gọi tắt là?
A. Themes B. View C. Layout D. Slide Design
Câu 10. Để chuyển hình ảnh xuống lớp dưới cùng ta chọn ảnh nháy chuột phải và chọn lệnh:
A. Send to back B. Bring to Front C. Send backward D. Bring Forward
Leave a Comment