Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện: 1/7 +2/7+3/7+…+26/7+27/7 Câu 2: ( Giải bài toán sau) . Hai bạn Minh và Nam có tất cả 133 viên bi. Sau khi Minh ch

Photo of author

By Jade

Câu 1:
Tính bằng cách thuận tiện:
1/7 +2/7+3/7+…+26/7+27/7
Câu 2:
( Giải bài toán sau) . Hai bạn Minh và Nam có tất cả 133 viên bi. Sau khi Minh cho em 1/5 số bi của mình và Nam cho em 1/9 số bi của mình thì số bi còn lại của hai bạn bằng nhau. Tính xem mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?
Viết một bình luận