câu 1: trình bày cấu trúc địa hình Nam Mĩ câu 2 : trình bày các đặc điểm tự nhiên Châu Nam Cực câu 3 : giải thích tại sao đại bộ phận diện tích Ooxxt

Photo of author

By Charlie

câu 1: trình bày cấu trúc địa hình Nam Mĩ
câu 2 : trình bày các đặc điểm tự nhiên Châu Nam Cực
câu 3 : giải thích tại sao đại bộ phận diện tích Ooxxtraylia có khí hậu khô hạn
Leave a Comment