Câu 1: Vì sao phải truyền chuyển động? Trình bày cấu tạo và đặc điểm của bộ truyền động đai Câu 2: Trình bày cấu tạo và chức năng các phần của động cơ

By Samantha

Câu 1: Vì sao phải truyền chuyển động? Trình bày cấu tạo và đặc điểm của bộ truyền động đai
Câu 2: Trình bày cấu tạo và chức năng các phần của động cơ điện 1 pha
Câu 3:
a. Kể tên các loại vật liệu kỹ thuật điện? Trình bày đặc tính và chức năng của vật liệu điện?
b. Những nguyên nhân xảy ra tai nạn điện? Biện pháp?
Viết một bình luận