Câu 17. Tìm X biết: 18,6 – x : ( 21,78 – 18,78) = 1,1 * 4 điểm x = 52,5 x = 19,7 x = 14,5 x = 59,1

Photo of author

By Liliana

Câu 17. Tìm X biết: 18,6 – x : ( 21,78 – 18,78) = 1,1 *
4 điểm
x = 52,5
x = 19,7
x = 14,5
x = 59,1
Viết một bình luận