Câu 2: Cho 3m2 5cm2 = …m2. Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 3,5​B. 3,05​​C. 3,005​​D. 3,0005 Câu 3: Nếu tăng độ dài bán kính một hình tròn thêm 20% thì

Photo of author

By Alice

Câu 2: Cho 3m2 5cm2 = …m2. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 3,5​B. 3,05​​C. 3,005​​D. 3,0005
Câu 3: Nếu tăng độ dài bán kính một hình tròn thêm 20% thì diện tích của hình tròn đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?
A. 20%​B. 44%​​C. 144%​​D. 120%
Câu 4: Phép chia 3,7 : 2,4 (phần thập phân của thương chỉ lấy 2 chữ số). Phép chia này có số dư là:
A. 0,4​​B. 4​​​C. 0,04​​D. 0,004
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 5: 1) Đặt tính rồi tính: a) 92 – 28,99 b) 517,36 x 0,37
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Viết một bình luận