Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống(–) Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình =. A. Cần thi

Photo of author

By Ximena

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống(……..)
Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình ………….
A. Cần thiết cho việc nạp chương trình pascal
B. Cần thiết cho việc nạp Micsoft Word
C. Cần thiết cho việc nạp Excel
D. Cần thiết cho việc nạp hệ điều hành
Leave a Comment