Sự giơi tự do là gì?nêu đặc điểm của chuyển độngg rơi tự dovaf viết công thức tính gia tốc gợi tự do

Sự giơi tự do là gì?nêu đặc điểm của chuyển ...

Read more

Xét đa thức P(x) = ax^2 + bx + c. CMR: nếu a + b + c = 0 thì P(x) có một nghiệm x=1 Áp dụng tìm 1 nghiệm của đa thức: a) A(x) = x^2 – 3x + 2

Xét đa thức P(x) = ax^2 + bx + c. ...

Read more

Tính A= 3+3^2+3^3+…+3^2023+3^2024 a) chứng tỏ A chia hết cho 4 mà không chia hết cho 13 b) Tìm n sao cho thỏa mãn: 2A+3=3^n c) Tìm chữ số tận c

Tính A= 3+3^2+3^3+…+3^2023+3^2024 a) chứng tỏ A chia hết cho ...

Read more

Hãy tìm nghĩa của những từ sau : chân compa, chân kiềng, chân bàn, chân võng

Hãy tìm nghĩa của những từ sau : chân compa, ...

Read more

Câu 1 : Qúa trình nào dưới đây không làm giảm lương oxi trong không khí A.Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt B. Sự cháy của than,củi

Câu 1 : Qúa trình nào dưới đây không làm ...

Read more

Hai chất điểm cdbdd trên trục ox , m1 cd từ O v0= 6m/s theo c/ dương lúc 6s có tọa độ 90m. 2s sau m2 qua O v0= 36m/s theo c/ dương và 4s sau đạt tọa đ

Hai chất điểm cdbdd trên trục ox , m1 cd ...

Read more

Cho 18,4 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng với dd HCl dư thấy có 1 gam khí hidro thoát ra. Xác định thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

Cho 18,4 gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng ...

Read more

Bài 6: Cho 0,56g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl 2M . Sau phản ứng thu được 224ml khí H2 (đktc). a. Tính thành phần % của từng kim

Bài 6: Cho 0,56g hỗn hợp A gồm Mg và ...

Read more

Giúp em bài này ạ Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hà Nam phải trồng 69ha ngô. Đến hết tháng 5 thôn Hòa An trồng được 15ha và hết năm trồng được 74,9ha

Giúp em bài này ạ Theo kế hoạch, năm vừa ...

Read more

Choose the word that has different stress from the others 6. A. adolescence B. adulthood C. cognitive D. concentrate 7. A. confident B. delighted C. d

Choose the word that has different stress from the others ...

Read more