Câu 3. Cho hàm số y = 2x + 3 có đồ thị là đường thẳng (d) a. Vẽ đồ thị của hàm số đã cho b. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) với hai trục tọa

Photo of author

By Cora

Câu 3. Cho hàm số y = 2x + 3 có đồ thị là đường thẳng (d)
a. Vẽ đồ thị của hàm số đã cho
b. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) với hai trục tọa độ
c. Xác định hàm số y = ax + b biết rằng đồ thị của nó vuông góc với đường thẳng (d) tại điểm thuộc đường thẳng (d) có tung độ bằng 1.
Leave a Comment