Câu 3: Tìm số tự nhiên abc thỏa mãn: 0,abc = 1: ( a+b+c ) giải đàng hoàng

Photo of author

By Madeline

Câu 3: Tìm số tự nhiên abc thỏa mãn: 0,abc = 1: ( a+b+c )
giải đàng hoàng
Viết một bình luận