Câu 4: Hai số có tổng bằng 81. Nếu chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai một số đơn vị đúng bằng 2/5 số thứ hai thì lúc đó số thứ nhất bằng 2/7 số thứ

Photo of author

By Gabriella

Câu 4: Hai số có tổng bằng 81. Nếu chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai một số đơn vị đúng bằng 2/5 số thứ hai thì lúc đó số thứ nhất bằng 2/7 số thứ hai. Tìm số thứ nhất
Viết một bình luận