Câu 6 : Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là : A. Nguồn cacbon chủ yếu đề

Photo of author

By Everleigh

Câu 6 : Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là :
A. Nguồn cacbon chủ yếu đều lấy từ chất hữu cơ
B. Đều có nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời
C. Nguồn cacbon chủ yếu đều lấy từ chất vô cơ
D. Đều có nguồn năng lượng từ chất hữu cơ
Câu 7: Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang dị dưỡng và hóa dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là :
A. Đều có nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ hoặc chất vô cơ.
B. Đều có nguồn năng lượng từ chất hữu cơ.
C. Đều có năng lượng từ chất vô cơ hoặc chất hữu cơ.
D. Đều có nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ.
Câu 8: Đặc điểm chung của các nhóm vi sinh vật là :
1. Phân bố rộng 2. Sống kí sinh
3. Sinh trưởng nhanh 4. Hấp thụ
5. Chuyển hóa nhanh các chất 6. Sinh sản trực phân
Phương án đúng là :
A. 1, 3, 4, 5, 6 B. 1, 3, 4, 5 C. 1, 3, 5, 6 D. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Câu 9: Đại diện nào sau đây thuộc nhóm vi sinh vật hóa tự dưỡng ?
1. Vi khuẩn sắt 2. Vi khuẩn tía 3. Vi khuẩn lam
4. Vi khuẩn nitrat hóa 5. Vi khuẩn hoại sinh 6. Vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh
Phương án đúng là :
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. 1, 4, 5 C. 2, 3, 6 D. 1, 4, 6
Leave a Comment