Câu 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 17m. Xung quanh vườn người ta chôn cọc cứ 1,5m 1 cọc. Hỏi cần bao nhiêu chiếc cọc? A.

Photo of author

By Alexandra

Câu 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 17m. Xung quanh vườn người ta chôn cọc cứ 1,5m 1 cọc. Hỏi cần bao nhiêu chiếc cọc?
A. 55 cọc B. 56 cọc C. 57 cọc D. 58 cọc
Câu 8: Trung bình cộng của 3 số là 100. Trung bình cộng của 2 số đầu tiên là 120. Vậy số thứ ba là:
A. 180 B. 240 C. 60 D. 220
Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi 20cm, chiều rộng bằng chiều dài. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là:
A. 5cm2 B. 16cm2 C. 64cm2 D. 80cm2
Câu 10. Cho dãy số: 1,1; 2,2,; 3,3; ……; 108,9; 110,0.
a) Dãy số này có bao nhiêu số hạng ?
b) Số hạng thứ 50 của dãy là số hạng nào?
Câu 11. Tính giá trị của biểu thức:
a) A= 100 – 99 + 98 – 97 + …+ 4 – 3 + 2.
b) B= 100 – 5 – 5 – 5 …- 5 (có 20 số 5)
Câu 12. Mua 3 quyển vở và 4 quyển sách hết 18 000 đồng
Mua 6 quyển vở và 12 quyển sách hết 48 000 đồng
Tính giá tiền mỗi quyển sách, quyển vở?
Viết một bình luận