Câu 7: Một thủ tục trong Logo bắt đầu bằng từ ……….. và kết thúc bằng từ…………………. Câu 8: phần mềm Logo sử dụng lệnh: – Save để…………………………………………………………………

Photo of author

By Elliana

Câu 7: Một thủ tục trong Logo bắt đầu bằng từ ……….. và kết thúc bằng từ………………….
Câu 8: phần mềm Logo sử dụng lệnh:
– Save để……………………………………………………………………………
– Load để:…………………………………………………………………………..
Câu 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
Để nhập lời cho đoạn nhạc em nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời, sau đó nhấn tổ hợp phím………………………………….. và bắt đầu ghi lời dưới nốt nhạc đó.
Leave a Comment