Câu 8: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại: A. Ngôn ngữ bậc cao B. Hợp ngữ C. Ngôn ngữ máy D. Cả A, B, C đều sai Câu 9: Hợp ngữ là: A. Ngôn ngữ trong các lệnh

Photo of author

By Bella

Câu 8: Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:
A. Ngôn ngữ bậc cao
B. Hợp ngữ
C. Ngôn ngữ máy
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 9: Hợp ngữ là:
A. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh
B. Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được
C. Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể
D. Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt
Câu 10: Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?
A. Ngôn ngữ bậc cao
B. Hợp ngữ
C. Pascal
D. Ngôn ngữ máy
Leave a Comment