Câu1 : Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được tổ chức theo hệ thống nào ? A. Đạo-phủ-huyện-xã B. Đạo-phủ-châu-xã C. Đạo-phủ-huyện hoặc châu-xã D. Phủ-huyệ

Photo of author

By Savannah

Câu1 : Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được tổ chức theo hệ thống nào ?
A. Đạo-phủ-huyện-xã
B. Đạo-phủ-châu-xã
C. Đạo-phủ-huyện hoặc châu-xã
D. Phủ-huyện-châu-xã
Leave a Comment