Cây hồng xiêm là cây mấy lá mầm? Mít là cây mấy lá mầm? Vú sữa là cây mấy lá mầm? Vối là cây mấy lá mầm? Sung là cây mấy lá mầm? Ổi là cây mấy lá mầm

By Adalyn

Cây hồng xiêm là cây mấy lá mầm?
Mít là cây mấy lá mầm?
Vú sữa là cây mấy lá mầm?
Vối là cây mấy lá mầm?
Sung là cây mấy lá mầm?
Ổi là cây mấy lá mầm?
Nhãn là cây mấy lá mầm?
Lạc tiên là cây mấy lá mầm?
Hoa nhài là cây mấy lá mầm?
Đinh lăng là cây mấy lá mầm?
Giúp~~~
Viết một bình luận