Chế độ hiển thị nào vừa cho phép nhập dữ liệu và vừa thực hiện các tính toán trên trang tính, vừa xem được cách thức phân chia trang tính thành các t

Photo of author

By Valentina

Chế độ hiển thị nào vừa cho phép nhập dữ liệu và vừa thực hiện các tính toán trên
trang tính, vừa xem được cách thức phân chia trang tính thành các trang in?
A. Normal;
B. Page Layout;
C. Page Break Preview
giải thích nữa
Leave a Comment