CHI TIẾT NHÉ 1) có bao nhiu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = $x^{8}$ + (m-2)$x^{5}$ – (m²-4) $x^{4}$ +1 đạt cực tiểu tại x=0 A) vô số B)

Photo of author

By Autumn

CHI TIẾT NHÉ
1) có bao nhiu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
y = $x^{8}$ + (m-2)$x^{5}$ – (m²-4) $x^{4}$ +1 đạt cực tiểu tại x=0
A) vô số
B) 3
C) 5
D) 4
Viết một bình luận