chi tiết nhé tất cả tham số thực m để hàm số y = CHI TIẾT NHÉ 1) có bao nhiu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = (m-1)$x^{4}$ – 2(m-3)$x^{2

Photo of author

By Harper

chi tiết nhé
tất cả tham số thực m để hàm số
y = CHI TIẾT NHÉ
1) có bao nhiu giá trị nguyên của tham số m để hàm số
y = (m-1)$x^{4}$ – 2(m-3)$x^{2}$ +1 ko có cực đại?
A) 1< ≤3 B) m ≤1 C) m ≥1 D) 1 ≤m ≤3 chi tiết
Viết một bình luận