Cho 1 gen có 3900 liên kết hidro, trong đó G chiếm 30%. Tính % và số nu mỗi loại của gen.

By Parker

Cho 1 gen có 3900 liên kết hidro, trong đó G chiếm 30%. Tính % và số nu mỗi loại của gen.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận