Cho 1 gen có 3900 liên kết hidro, trong đó G chiếm 30%. Tính % và số nu mỗi loại của gen.

Photo of author

By Parker

Cho 1 gen có 3900 liên kết hidro, trong đó G chiếm 30%. Tính % và số nu mỗi loại của gen.
Leave a Comment