Cho 1 số tự nhiên ,viết thêm vào bên phải số đã cho 1 chữ số khác 0 ta được một số mới lớn hơn số đã cho 2011 đơn vị.Tìm số đã cho.

Photo of author

By Bella

Cho 1 số tự nhiên ,viết thêm vào bên phải số đã cho 1 chữ số khác 0 ta được một số mới lớn hơn số đã cho 2011 đơn vị.Tìm số đã cho.
Leave a Comment