Cho 107,5ml dung dịch H2SO4 20% (D=1,14g/ml ) vào 100g dd BaCL2 5,2%. a) khối lượng kết tủa thu được? b) nồng độ% các chất có trong dd thu được?

Photo of author

By Rylee

Cho 107,5ml dung dịch H2SO4 20% (D=1,14g/ml ) vào 100g dd BaCL2 5,2%.
a) khối lượng kết tủa thu được?
b) nồng độ% các chất có trong dd thu được?
Leave a Comment