Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm FeCl 2 và V lít khí H 2 .Toàn bộ lượng Hiđro sinh ra cho tác dụng vừa đủ vớ

By Melody

Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm
FeCl 2 và V lít khí H 2 .Toàn bộ lượng Hiđro sinh ra cho tác dụng vừa đủ với m (g) lưu huỳnh S. Tìm V và m.
Viết một bình luận