Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm FeCl 2 và V lít khí H 2 .Toàn bộ lượng Hiđro sinh ra cho tác dụng vừa đủ vớ

Photo of author

By Melody

Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm
FeCl 2 và V lít khí H 2 .Toàn bộ lượng Hiđro sinh ra cho tác dụng vừa đủ với m (g) lưu huỳnh S. Tìm V và m.

0 bình luận về “Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm FeCl 2 và V lít khí H 2 .Toàn bộ lượng Hiđro sinh ra cho tác dụng vừa đủ vớ”

 1. Đáp án:

   4,48 l và 6,4 g

  Giải thích các bước giải:

   nFe=11,2/56=0,2 mol

  Fe+2HCl->FeCl2+H2

  nH2=nFe=0,2 mol

  VH2=0,2×22,4=4,48 l

  H2+S->H2S

  nS=nH2=0,2 mol

  mS=0,2×32=6,4 g

 2. $n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2 mol$

  $Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  $\Rightarrow n_{H_2}=0,2 mol$

  $V=0,2.22,4=4,48l$ 

  $S+H_2\to H_2S$

  $\Rightarrow n_S=0,2 mol$

  $m=0,2.32=6,4g$

Viết một bình luận