Cho 12,28g hỗn hợp X gồm Fe và Zn, có tỉ lệ mol là 2:3. Cho X tác dụng với S dư (nhiệt độ cao, không có không khí) thu được chất rắn Y, cho Y tác dụng

Photo of author

By Quinn

Cho 12,28g hỗn hợp X gồm Fe và Zn, có tỉ lệ mol là 2:3. Cho X tác dụng với S dư (nhiệt độ cao, không có không khí) thu được chất rắn Y, cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được khí Z. Tính thể tích khí Z (đkc) ?
Khuyến khích các bạn áp dụng định luật bảo toàn.

0 bình luận về “Cho 12,28g hỗn hợp X gồm Fe và Zn, có tỉ lệ mol là 2:3. Cho X tác dụng với S dư (nhiệt độ cao, không có không khí) thu được chất rắn Y, cho Y tác dụng”

 1. Đáp án:

  $V_Z=4,48 \ (l)$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol Fe là $2a$ mol

  $⇒$ Số mol Zn là $3a$ mol

  $⇒m_X=2a.56+3a.65=12,28\ (gam)$

  $⇔a=0,04$

  $⇒X$ gồm Fe (0,08 mol) và Zn (0,12 mol)

  BTNT Fe, Zn: $n_{FeS}=n_{Fe}=0,08\ (mol); n_{ZnS}=n_{Zn}=0,12\ (mol)$

  BTNT S: $n_{H_2S}=0,08+0,12=0,2\ (mol)$

  $⇒V_Z=0,2.22,4=4,48\ (l)$

 2. Cho `Fe: 2x(mol)` , `Zn: 3x(mol)`

  `112x+195x=12,28g`

  `=> x=0,04(mol)`

  Bảo toàn `Fe, Zn`, có: `n_{FeS}=2x=0,08(mol), n_{ZnS}=3x=0,12(mol)`

  Bảo toàn `S`, ta có: 

  `n_{ZnS}=n_{H_2S}=0,12(mol)(1)`

  `n_{FeS}=n_{H_2S}=0,08(mol)(2)`

  `(1)+(2)=> n_{H_2S}=0,2(mol)`

  `=> V_{Z}=V_{H_2S}=0,2.22,4=4,48(l)`

   

Viết một bình luận