Cho 15g Zn tác dụng vừa đủ với HNO3 tạo ra ZnCl và khí H2 a)Tính số mol Zn và lập phương trình phản ứng b)Tính thể tích khí H2 thoát ra (ĐKTC)

Photo of author

By Savannah

Cho 15g Zn tác dụng vừa đủ với HNO3 tạo ra ZnCl và khí H2
a)Tính số mol Zn và lập phương trình phản ứng
b)Tính thể tích khí H2 thoát ra (ĐKTC)
Leave a Comment