Cho 2x^2+2y^2+2z^2+2xy+2xz+2yz+10x+6y+34=0. Tim x,y,z

By Vivian

Cho 2x^2+2y^2+2z^2+2xy+2xz+2yz+10x+6y+34=0. Tim x,y,z

0 bình luận về “Cho 2x^2+2y^2+2z^2+2xy+2xz+2yz+10x+6y+34=0. Tim x,y,z”

 1. `2x^2+2y^2+2z^2+2xy+2xz+2yz+10x+6y+34=0`

  `⇔(x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz)+(x^2+10x+25)+(y^2+6y+9)+z^2=0`

  `⇔(x+y+z)^2+(x+5)^2+(y+3)^2+z^2=0`

  Nhận xét: `(x+y+z)^2\ge0`

  `(x+5)^2\ge0`

  `(y+3)^2\ge0`

  `z^2\ge0`

  `⇒(x+y+z)^2+(x+5)^2+(y+3)^2+z^2\ge0`

  Dấu bằng xảy ra khi đồng thời các đẳng thức sau xảy ra:

  `(x+y+z)^2=0, (x+5)^2=0, z^2=0, (y+3)^2=0.`

  `⇒x=-5, y=-3, z=0`. Nhưng ta thấy nếu các giá trị bên xảy ra thì không thỏa mãn `(x+y+z)^2=0`

  Vậy không có cặp `(x,y,z)` nào thỏa mãn: `2x^2+2y^2+2z^2+2xy+2xz+2yz+10x+6y+34=0.`

  Trả lời
 2. 2×2+2y2+z2+2xy+2xz+2yz+10x+6y+34=0

  (x2+y2+z2+2xy+2xz+2yz)+(x2+10x+25)+(y2+6y+9)=0

  (x+y+z)2+(x+5)2+(y+3)2=0

  (x+y+z)2=0;(x+5)2=0;(y+3)2=0

  =>x=-5;y=-3;z=8

  Trả lời

Viết một bình luận