Cho 2,24g hỗn hợp fe mg Al tác dụng vơi o2 thu đc hỗn hợp A gồm 3 oxit có khối lượng 3,04g. Hòa tan A= V ml dung dịch hcl 2M. Giá trị V là?

Photo of author

By Hadley

Cho 2,24g hỗn hợp fe mg Al tác dụng vơi o2 thu đc hỗn hợp A gồm 3 oxit có khối lượng 3,04g. Hòa tan A= V ml dung dịch hcl 2M. Giá trị V là?

0 bình luận về “Cho 2,24g hỗn hợp fe mg Al tác dụng vơi o2 thu đc hỗn hợp A gồm 3 oxit có khối lượng 3,04g. Hòa tan A= V ml dung dịch hcl 2M. Giá trị V là?”

 1. Đáp án:

   \(V=50ml\)

  Giải thích các bước giải:

  Sơ đồ phản ứng:

  \(hh + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}oxit\)

  \(oxit + HCl\xrightarrow{{}}muối + {H_2}O\)

   BTKL:

  \({m_{hh}} + {m_{{O_2}}} = {m_{oxit}}\)

  \( \to 2,24 + {m_{{O_2}}} = 3,04 \to {m_{{O_2}}} = 0,8{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{{O_2}}} = \frac{{0,8}}{{16.2}} = 0,025{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_O} = 2{n_{{O_2}}} = {n_{{H_2}O}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  Bảo toàn \(H\)

  \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {V_{dd{\text{HCl}}}} = \frac{{0,1}}{2} = 0,05{\text{ lít = 50}}{\text{ml = V}}\)

 2. Đáp án:

   $25ml$

  Giải thích các bước giải:

   $mO_2=3,04-2,24=0,8(g)$

  $=>nO_2=0,8/32=0,025(mol)$

  Bảo toàn O:

  $2nO_2=nH_2O=0,05(mol)$

  Bảo toàn H:

  $2nH_2O=nHCl=0,1(mol)$

  $=>VHCl=0,1/2=0,05(l)=50(ml)$

Viết một bình luận