Cho 2,3 gam Na tác dụng hoàn toàn vs 100g nước a vt PTHH xảy ra b tính thể tích khí(dktc) sinh ra sau phản ứng c tính khối lượng bazơ tạo thành d tính

Photo of author

By Quinn

Cho 2,3 gam Na tác dụng hoàn toàn vs 100g nước
a vt PTHH xảy ra
b tính thể tích khí(dktc) sinh ra sau phản ứng
c tính khối lượng bazơ tạo thành
d tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu đc sau phản ứng
Leave a Comment