cho 2 lực đồng qui có độ lớn là f1=12n , f2=16n và hợp lực f=20n . tìm góc giữa vecto f1=vecto f2 em đang cần gấp giúp em vs

Photo of author

By Ximena

cho 2 lực đồng qui có độ lớn là f1=12n , f2=16n và hợp lực f=20n . tìm góc giữa vecto f1=vecto f2 em đang cần gấp giúp em vs
Leave a Comment