cho 200g dd Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 120g dd HCl.Sau phản ứng dd tạo thành có nồng độ 19,7%.Tính nồng độ phần trăm của hai dd ban đầu

Photo of author

By Melody

cho 200g dd Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 120g dd HCl.Sau phản ứng dd tạo thành có nồng độ 19,7%.Tính nồng độ phần trăm của hai dd ban đầu
Leave a Comment