Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm `Na_2CO_3` và `Na_2SO_4` tác dụng với dung dịch `BaCl_2` dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa trên tác dụng với du

Photo of author

By Natalia

Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm `Na_2CO_3` và `Na_2SO_4` tác dụng với dung dịch `BaCl_2` dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa trên tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí ở đktc và còn lại b gam chất rắn không tan.
a) Viết PTPU xảy ra
b) Hãy tính a, b.
Leave a Comment