cho 3,2g Cu tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao tạo thành CuO a)tính khối lượng oxi tạo thành b)tính thể tích khí oxi cần dùng ở điề kiện tiêu chuẩn

Photo of author

By Anna

cho 3,2g Cu tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao tạo thành CuO
a)tính khối lượng oxi tạo thành
b)tính thể tích khí oxi cần dùng ở điề kiện tiêu chuẩn
Leave a Comment