Cho 3,36l hỗn hợp A gồm C₂H₄ và CH₄ ở đktc sục qua dd brom thấy có 16g tham gia phản ứng tính phần trăm về thể tích. Phần trăm về khối lượng của các

By Kinsley

Cho 3,36l hỗn hợp A gồm C₂H₄ và CH₄ ở đktc sục qua dd brom thấy có 16g tham gia phản ứng tính phần trăm về thể tích. Phần trăm về khối lượng của các chất

0 bình luận về “Cho 3,36l hỗn hợp A gồm C₂H₄ và CH₄ ở đktc sục qua dd brom thấy có 16g tham gia phản ứng tính phần trăm về thể tích. Phần trăm về khối lượng của các”

 1. Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol $C_2H_4, CH_4$ lần lượt là $x,y$

  $⇒x+y=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15$ (1)

  PTHH:

  $C_2H_4+Br_2\to C_2H_4Br_2$

  $n_{Br_2}=\dfrac{16}{160}=0,1\ (mol)$

  Theo PTHH, ta có: $x=0,1$

  Thay vào (1)

  $⇒y=0,05$
  $⇒$ Hỗn hợp chứa 0,1 mol $C_2H_4$ và 0,05 mol $CH_4$

  $⇒\%m_{C_2H_4}=\dfrac{0,1.28}{0,1.28+0,05.16}.100\%=77,78\%$

  $⇒\%m_{CH_4}=100\%-77,78\%=22,22\%$

  Phần trăm thể tích các chất trong A:

  $\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,1}{0,15}=66,67\%$
  $⇒\%V_{CH_4}=100\%-66,67\%=33,33\%$

  Trả lời
 2. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  \% {V_{{C_2}{H_4}}} = 66,67\% \\
  \% {V_{C{H_4}}} = 33,33\% \\
  \% {m_{C{H_4}}} = 22,22\% \\
  \% {m_{{C_2}{H_4}}} = 77,78\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  {n_{B{r_2}}} = \dfrac{{16}}{{160}} = 0,1\,mol\\
  Theo\,pt:{n_{{C_2}{H_4}}} = {n_{B{r_2}}} = 0,1\,mol\\
  \% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{0,1 \times 22,4}}{{3,36}} \times 100\%  = 66,67\% \\
  \% {V_{C{H_4}}} = 100 – 66,67 = 33,33\% \\
  {n_{C{H_4}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} – 0,1 = 0,05\,mol\\
  \% {m_{C{H_4}}} = \dfrac{{0,05 \times 16}}{{0,05 \times 16 + 0,1 \times 28}} \times 100\%  = 22,22\% \\
  \% {m_{{C_2}{H_4}}} = 100 – 22,22 = 77,78\% 
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận