Cho 3 số : 45,204,126 a/ Tìm BCNN của 3 số b/ Tìm ƯCLN của 3 số c/ BCNN có chia hết cho ƯCLN không ?

Photo of author

By Reese

Cho 3 số : 45,204,126
a/ Tìm BCNN của 3 số
b/ Tìm ƯCLN của 3 số
c/ BCNN có chia hết cho ƯCLN không ?
Viết một bình luận