cho 31,6 g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được bao nhiêu lit khí Cl2 ( ở đktc ) nếu hiệu suất phản ứng là 75%.

By Rose

cho 31,6 g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được bao nhiêu lit khí Cl2 ( ở đktc ) nếu hiệu suất phản ứng là 75%.
Viết một bình luận