cho 4,6 gam hỗn hợp x gồm 2 kim loại kiềm vào 200ml dung dịch hcl 1m sau phản ứng thu được Y chỉ chứa 2 muối có nồng độ mol bằng nhau. Xác định 2 kim

Photo of author

By Kinsley

cho 4,6 gam hỗn hợp x gồm 2 kim loại kiềm vào 200ml dung dịch hcl 1m sau phản ứng thu được Y chỉ chứa 2 muối có nồng độ mol bằng nhau. Xác định 2 kim loại kiềm.

0 bình luận về “cho 4,6 gam hỗn hợp x gồm 2 kim loại kiềm vào 200ml dung dịch hcl 1m sau phản ứng thu được Y chỉ chứa 2 muối có nồng độ mol bằng nhau. Xác định 2 kim”

 1. Đáp án:

   Li và K

  Giải thích các bước giải:

   Vì 2 muối có số mol bằng nhau -> 2 kim loại có số mol bằng nhau

  X + HCl –> XCl +1/2 H2

  Ta có: nHCl=0,2.1=0,2 mol =nX

  -> MX=4,6/0,2=23

  Vì số mol bằng nhau -> trung bình cộng của 2 kim loại kiềm là 23

  -> kim loại kiềm có khối lượng phân tử bé <23 -> Li (7)

  -> kim loại còn lại là K (39)

  (39+7)/2=23(*)

Viết một bình luận