Cho 4 số $a$, $b$, $c$, $d$ sao cho $ab$ = 1; $ac$ + $bd$ = 2. Chứng minh rằng 1 – $cd$ không thể là số âm

Photo of author

By Anna

Cho 4 số $a$, $b$, $c$, $d$ sao cho $ab$ = 1; $ac$ + $bd$ = 2. Chứng minh rằng 1 – $cd$ không thể là số âm
Leave a Comment