cho 5 ví dụ về dạng đưa đa thức bậc hai về bình phương đối với a = 1

Photo of author

By Rylee

cho 5 ví dụ về dạng đưa đa thức bậc hai về bình phương đối với a = 1
Viết một bình luận