cho 6.93g hỗn hợp gồm Mg va Al dạng bột tác dụng hết vs dung dịch HCL, thu đc dung dịch A. Cô cạn cẩn thận dd A thì thu đc 31.425 muối khan. Hỏi thàn

Photo of author

By Mackenzie

cho 6.93g hỗn hợp gồm Mg va Al dạng bột tác dụng hết vs dung dịch HCL, thu đc dung dịch A. Cô cạn cẩn thận dd A thì thu đc 31.425 muối khan. Hỏi thành phần % theo khối lương của Mg va Al trong hỗn hợp
Leave a Comment