Cho 7,2g magie tác dụng hết với dung dịch axit clohidric(HCl) a)Viết PTHH của phản ứng trên b)Tính thể tích khí H2 sinh ra (dktc)? (6,72 lít) c)Nếu d

Photo of author

By Ivy

Cho 7,2g magie tác dụng hết với dung dịch axit clohidric(HCl)
a)Viết PTHH của phản ứng trên
b)Tính thể tích khí H2 sinh ra (dktc)? (6,72 lít)
c)Nếu dùng thể tích khí h2 trên để khử hoàn toàn sắt (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt? (11,2g)
Leave a Comment