Cho 7,3g khí hidroclorua vào 92,7 ml nước được dd axit A a) Tính C% ; CM của dd A thu được . b) Tính khối lượng dd H2SO4 98% tối thiểu cần để điều chế

By Madelyn

Cho 7,3g khí hidroclorua vào 92,7 ml nước được dd axit A
a) Tính C% ; CM của dd A thu được .
b) Tính khối lượng dd H2SO4 98% tối thiểu cần để điều chế lượng HCl trên
c) Dung dịch axit A thu được cho hết vào 160g dd NaOH đc dung dịch B .Tính C% các chất trong dd B
d) Tính thể tích dd AgNO 1M cần để tác dụng vừa đủ với 10g dd axit A trên
Viết một bình luận