Cho 7,3g khí hidroclorua vào 92,7 ml nước được dd axit A a) Tính C% ; CM của dd A thu được . b) Tính khối lượng dd H2SO4 98% tối thiểu cần để điều chế

Photo of author

By Madelyn

Cho 7,3g khí hidroclorua vào 92,7 ml nước được dd axit A
a) Tính C% ; CM của dd A thu được .
b) Tính khối lượng dd H2SO4 98% tối thiểu cần để điều chế lượng HCl trên
c) Dung dịch axit A thu được cho hết vào 160g dd NaOH đc dung dịch B .Tính C% các chất trong dd B
d) Tính thể tích dd AgNO 1M cần để tác dụng vừa đủ với 10g dd axit A trên

0 bình luận về “Cho 7,3g khí hidroclorua vào 92,7 ml nước được dd axit A a) Tính C% ; CM của dd A thu được . b) Tính khối lượng dd H2SO4 98% tối thiểu cần để điều chế”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a/

  nHCl = $\frac{7,3}{36,5}$ = 0,2

  có d H2O = 1g/ml ⇒ mH2O = 92,7 gam

  ⇒ mDD A = mHCl + mH2O = 7,3 + 92,7 = 100 gam

  ⇒ C% HCl = $\frac{7,3}{100}$ .100% = 7,3%

  có V dd A = V H2O = 92,7 ml = 0,0927 lít

  ⇒ CM HCl = $\frac{0,2}{0,0927}$ = 2,16M

  b/

  Áp dụng ĐLBT nguyên tố với H :

  H2SO4      →    2HCl

   0.1                    0,2   (mol)

  ⇒ nH2SO4 = $\frac{nHCl}{2}$ = 0,1 mol

  ⇒ mH2SO4 = 0,1.98 = 9,8 gam

  ⇒ mDD H2SO4 cần dùng= $\frac{9,8.100}{98}$ = 10 gam

  c/

  có m dung dịch B = 100 + 160 = 260 gam

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

   0,2                     0,2             (mol)

  ⇒ C% NaCl = $\frac{0,2.58,5}{260}$ .100% = 4,5%

  d/

     100 gam dung dịch A chứa 0,2 mol HCl

  ⇒ 10  gam dung dịch A chứa 0,02 mol HCl

  PTHH :

  AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

   0,02        0,02                            (mol)

  Theo PT , nAgNO3 = nHCl = 0,02 mol

  ⇒ V AgNO3 = $\frac{0,02}{1}$ = 0,02 lít

   

 2. a, 

  $n_{HCl}= \frac{7,3}{36,5}= 0,2 mol$

  $V_{dd}= 0,0927l$

  => $C_M= \frac{0,2}{0,0927}= 2M$

  $m_{H_2O}= 92,7g$

  => $C\%= \frac{0,2.36,5.100}{0,2.36,5+92,7}= 7,3\%$

  b,

  $2NaCl+ H_2SO_4 \to Na_2SO_4+ 2HCl$  

  => $n_{H_2SO_4}= 0,1 mol$

  $m_{dd H_2SO_4}= 0,1.98:98\%= 10g$ 

  c, (thiếu dữ kiện C% NaOH)

  d, 

  $AgNO_3+ HCl \to AgCl+ HNO_3$

  $n_{HCl}= \frac{10.7,3\%.100}{36,5}= 2 mol$ 

  => $n_{AgNO_3}= 2 mol$

  $V_{AgNO_3}= 2l$

Viết một bình luận