Cho A=√x -1/√x+1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=A(x-√x -2)

Photo of author

By Remi

Cho A=√x -1/√x+1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=A(x-√x -2)
Viết một bình luận