Cho A = 1 + 2 + 2²+2³ + $2^{2018}$ B = 5. $2^{2017}$ So sánh

Photo of author

By Abigail

Cho A = 1 + 2 + 2²+2³ + $2^{2018}$
B = 5. $2^{2017}$
So sánh
Viết một bình luận