Cho A = 1+3 +3^2 +3^3 + … + 3^32 Chứng A chi hết cho 13

By Reese

Cho A = 1+3 +3^2 +3^3 + … + 3^32
Chứng A chi hết cho 13

0 bình luận về “Cho A = 1+3 +3^2 +3^3 + … + 3^32 Chứng A chi hết cho 13”

 1. Đáp án:

  A = 1+3 +3^2 +3^3 + … + 3^32 chia hết cho 13.

  Giải thích các bước giải:

  A = 1+3 +3^2 +3^3 + … + 3^32

  A = 1+(3 +3^2 +3^3) + … +(3^30+3^31+ 3^32)

  A = 1+3.(1+3+3^2)+…..+3^30.(1+3+3^2)

  A = 1+3.13+….+3^30.13

  A = 13.(3+…+3^30)+1

  Vì 13 chia hết cho 13

  Vậy A = 13.(3+…+3^30)+1 chia hết cho 13

  ⇒A = 1+3 +3^2 +3^3 + … + 3^32 chia hết cho 13

  #Nocopy

  Xin hay nhất

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Cho A = 1+3 +`3^2`+`3^3` + … + `3^32` Chứng A chi hết cho 13

  A=(1+3+`3^2`)+(`3^3`+`3^4`+`3^5`)+(`3^6`+`3^7`+`3^8`)+…..+(`3^30`+`3^31`+`3^32`)

  A=     13 + `3^3`(1+3+`3^2`) + `3^6`(1+3+`3^2`)+……+`3^30`(1+3+`3^2`)

  A=     13 + `3^3`.13+`3^6`.13+……+`3^30`.13

  ⇒ A= 13[1+`3^3`+`3^6`+…….+`3^30`] chia hết cho 13 

  ⇒ A chia hết cho 13 

  Trả lời

Viết một bình luận