cho A = 2^1 + 2^2 + 2^3 +……..+ 2^100. Chứng minh A chia hết cho 3 và A không chia hết cho 4

By Anna

cho A = 2^1 + 2^2 + 2^3 +……..+ 2^100. Chứng minh A chia hết cho 3 và A không chia hết cho 4
Viết một bình luận