Cho A = 2 x 4 x 6 x … x 2018 – 3 x 5 x 7 x … x 2017. Phát biểu nào sau đây là sai: 1 điểm Kết quả là một số lẻ Số A chia hết cho 5 Số A có tận cùn

Photo of author

By Isabelle

Cho A = 2 x 4 x 6 x … x 2018 – 3 x 5 x 7 x … x 2017. Phát biểu nào sau đây là sai:
1 điểm
Kết quả là một số lẻ
Số A chia hết cho 5
Số A có tận cùng bằng 0
Số A chia hết cho 3
Viết một bình luận