Cho A= x+5/x-4 (x thuộc Z, x khác 4) a)Tìm x thuộc Z để A có giá trị nguyên? b) Tìm x thuộc Z để A có giá trị lớn nhất? c)Tìm x thuộc Z để A có

Photo of author

By Josephine

Cho A= x+5/x-4 (x thuộc Z, x khác 4)
a)Tìm x thuộc Z để A có giá trị nguyên?
b) Tìm x thuộc Z để A có giá trị lớn nhất?
c)Tìm x thuộc Z để A có giá trị nhỏ nhất?
Viết một bình luận