Cho a,b,c >0. C/m $\frac{a^{2}}{b+c}$+$\frac{b^{2}}{a+c}$+$\frac{c^{2}}{a+b}$$\geq$ $\frac{a+b+c}{2}$

Photo of author

By Bella

Cho a,b,c >0. C/m $\frac{a^{2}}{b+c}$+$\frac{b^{2}}{a+c}$+$\frac{c^{2}}{a+b}$$\geq$ $\frac{a+b+c}{2}$
Viết một bình luận